• مطالعه و طراحی ساختمان آموزشی وزارت نیرو

  BIMبا سیستم

 • * جدید *

  BIMسمینار معرفی سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه

  به مدیران اجرایی دستگاه های نظارتی آب و فاضلاب کل کشور-اردیبهشت 97

 • برای مدیران و کارشناسان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران BIM برگزاری سمینار

  زمستان 1396

 • مدیران و کارشناسان پروژه های بیمارستانی

  جهت استفاده از خدمات BIM در مدل سازی و مدیریت پروژه و بهره برداری

 • * جدید *

  BIMسمینار معرفی سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه

  به مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن انقلای اسلامی-اول خرداد 97

 • BIMطراحی فاز یک و دو معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه ساختمانی بر سیستم

  در استان البرز با شرکت موننکوی ایران

 • اسلایدر 1
 • اسلایدر 2
 • اسلایدر 3
 • اسلایدر 4
 • اسلایدر 5
 • اسلایدر 6
 • اسلایدر 7
 • اسلایدر 8
 • اسلایدر 9
 • اسلایدر 10