صفحه اصلی > خدمات > نظارت عالیه و مدیریت پروژه  

 

نظارت عالیه و مدیریت پروژهنظارت عالیه و مدیریت پروژه :

 • خدمات نظارت عالیه
 • • نظارت عالی بر عملیات تخریب، خاکبرداری و پایدارسازی گودها
 • • نظارت عالی بر ساخت و اجرای سازه ها (فلزی و بتنی)، کنترل ضوابط فنی، مشخصات قراردادی و مقررات ملی ساختمان
 • • نظارت عالی بر اجرای عملیات سفت کاری، نازک کاری، معماری داخلی و نما
 • • نظارت عالی بر اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی طبق مشخصات فنی قرارداد
 • • نظارت بر مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای کارگاه ها
 • • نظارت بر نقشه ها، صحت سنجی و انطباق نقشه های معماری، سازه و تاسیسات

 • خدمات مدیریت پروژه
 • • سازمان دهی پروژه (چارت سازمانی، شرح خدمات پرسنل کلیدی)
 • • مدیریت و طراحی تجهیز کارگاه، برنامه ریزی برای مشکلات و نیازهای آن
 • • مدیریت طراحی (کنترل صحت و انطباق نقشه ها و ارائه جزئیات کاملا اجرایی)
 • • مدیریت حقوقی، قراردادها و رسیدگی به دعاوی
 • • مدیریت خرید، انبار مصالح و مواد اولیه و کاهش پرت مصالح
 • • مدیریت اجرا و تدوین استراتژی ساخت، نصب و اجرا
 • • مدیریت کیفیت و نظارت عالیه در تمام مراحل اجرایی
 • • مدیریت ایمنی، بهداشت و مسایل زیست محیطی (HSE)
 • • مدیریت کنترل کیفی، آزمایشات لازم، بررسی نتایج، جمع آوری اطلاعات و مستندات فنی (Final Book)
 • • تهیه برنامه زمان بندی و کنترل پروژه (زمانی، مالی، منابع)
 • • تهیه دستورالعمل های فنی، جزئیات اجرایی، دیتیل های تکمیلی و نقشه های (As Built)
 • • تهیه فرآیندهای اجرایی و اتوماسیون کارگاهی
 • • تهیه برنامه مالی پروژه
 • • شناسایی، ارزيابي و معرفي عوامل پروژه (کارشناسان، پيمانکاران جزء، فروشندگان...) و تنظيم قراردادهای همکاری با آنها
 • • خدمات دفتر فني اجرایی (تهيه جدول متره و برآورد، رسيدگي به صورت وضعيت ها و تهيه نقشه های (Shop Drawing, As Built)