صفحه اصلی > خدمات > مطالعات راهبردی سرمایه گذاری و امکان سنجی پروژه ها  > شهرک های صنعتی و مسکونی 
  این بسته خدمات برای سازمانها و نهادهای دولتی بمنظور احداث و توسعه شهرکهای صنعتی و مسکونی است و شامل محورهای زیر است:


 • • مطالعه اقتصادی شهرکهای صنعتی و مسکونی
 • • مطالعات طرح جامع و تفصیلی و محدودیت های قانونی
 • • الزامات مکان یابی جهت انتخاب بهترین موقعیت شهرک های جدید
 • • تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها
 • • تحقیقات بازار ، تحلیل رقبا و بررسی الگوهای موفق و ناموفق (Bench Marking)
 • • بررسی استانداردهای بین المللی در تعریف و طبقه بندی شهرک سازی
 • • الزامات معماری در طراحی شهرک ها
 • • شیوه های تأمین منابع مالی و استراتژی های سرمایه گذاری
 • • تحلیل مالی و ارزیابی شاخص های اقتصادی
 • • مدل های واگذاری و بهره برداری