صفحه اصلی > خدمات > مطالعات راهبردی سرمایه گذاری و امکان سنجی پروژه ها  >  مراکز درمانی و خدماتی 
  جهت مشاوره سرمایه گذاری و توسعه ساخت و ساز در حوزه احداث مراکز درمانی و خدماتی، بسته مطالعات با زیر فصل های زیر قابل ارائه به مشتریان و کارفرمایان در این حوزه می باشد:


 • • مطالعات اقتصاد صنعت ساختمان در حوزه درمانی و خدماتی
 • • مطالعات شهرسازی، مقررات و استانداردهای مربوطه
 • • مطالعات مکان یابی و دسترسی
 • • تحقیق بازار و تحلیل رقبا
 • • بررسی استانداردهای بین المللی در تعریف و طبقه بندی مراکز درمانی
 • • الزامات معماری در طراحی مراکز درمانی و خدماتی
 • • بررسی شیوه های سرمایه گذاری متناسب با نیاز مراکز درمانی و مشتریان آن
 • • تجزیه تحلیل مالی پروژه های درمانی و خدماتی با توجه به مدل سرمایه گذاری آن
 • • مدل های بهره برداری و واگذاری