صفحه اصلی > خدمات > مطالعات راهبردی سرمایه گذاری و امکان سنجی پروژه ها  > مراکز گردشگری، اقامتی و تفریحی 
  برای سرمایه گذاران در حوزه گردشگری و به منظور مطالعات اقتصادی جهت احداث و توسعه مراکز تفریحی و اقامتی و هتل ها و .... بسته مطالعاتی با سرفصل های زیر ارائه میگردد تا ضمن شناسایی ریسک های فنی، مالی، مدیریتی و بهره برداری، بتواند راهکارهای مناسبی را ارائه نماید.


 • • تحلیل اقتصاد صنعت گردشگری
 • • بررسی مطالعات پهنه بندی و الزامات شهرداری
 • • مطالعات مکان یابی و آنالیز ترافیکی پروژه های گردشگری
 • • تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها
 • • مطالعات بازار، تحلیل رقبا و بررسی الگوهای موفق و ناموفق (Bench Marking)
 • • بررسی استانداردهای بین المللی در تعریف و طبقه بندی مجتمع های گردشگری
 • • الزامات معماری در طراحی مجتمع های گردشگری و اقامتی
 • • بررسی استراتژی های سرمایه گذاری و روشهای تامین منابع مالی پروژه های گردشگری
 • • آنالیز مالی و گزارش امکان سنجی
 • • تدوین استراتژی تبلیغات و برندینگ، مدلهای واگذاری و بهره برداری