صفحه اصلی > فعالیت های علمی پژوهشی  > نشست کارگروه های تخصصی 

 
کارگروه های تخصصی :

پس از برگزاری نشست های تبادل تجربه و جهت پیگیری موضوعات و جمع بندی آن ها ، برای هر بخش کارگروهی تخصصی برنامه ریزی شده که مسئولیت ان با واحد علمی – پژوهشی شرکت پای سا می باشد .
لیست این کارگروه ها به شرح ذیل می باشد :
  • 1. کارگروه و مطالعات بازار و تحلیل اقتصادی
  • 2. کارگروه چالش های طراحی و راهکارهای آن
  • 3. کارگروه مدیریت پروژه و نظارت عالیه
  • 4. کارگروه چالش ها و راهکرهای کارآفرینی و اشتغال زایی


در حال حاضر کارگروه مدیریت پروژه و نظارت عالیه فعال می باشد و جلسات آن با عنوان چالش ها و راهکارهای تجهیز کارگاه پروژه های بزرگ برگزار شد .

گزارش نشست های تجهیز کارگاه
نشست های کارگروه تخصصی مدیریت پروژه
نشست های کارگروه تخصصی تجهیز کار
نشست های کارگروه تخصصی نظارت عالیه
نشست های کارگروه تخصصی معماری
نشست های کارگروه تخصصی مالی و اقتصادی
نشست های کارگروه تخصصی صنعت آب